Press "Enter" to skip to content

سرنجی: تمام قد از نام ایران دفاع خواهیم کرد

عضو تیم ملی گلبال مردان عنوان کرد که تیمش در برابر چین پتانسیل بردن را دارد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: